Podmienky ochrany osobných údajov

Predávajúci spracováva v zmysle nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp.. (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)(ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu/sídlo

Hore uvedené osobné údaje je nutné zpracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmlouvy. Odoslaním objednávky, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov vo všetkých svojich informačných systémoch pre účely spracovania objednávok, informovania o stave objednávok a vedenie príslušnej evidencie ako napríklad pri vybavovaní reklamácií, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a pod.-
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Zpracovanie osobných údajov je vykonávane firmou Hunters Movies s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu zpracovávaju taktiež zpracovatelia:

 • poskytovateľ služby Easyweb, prevádzkované spoločnosťou CS Technologies s.r.o., sídlící na ul. Akademika Heyrovského 1178, Hradec Králové

Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín mimo EU.

 • Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese hunters.moviespd@gmail.com
 • Správca osobných údajov, ako prevádzovateľ webovej stránky www.viadelicia.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu využité pre účely:
  • merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webových stránkach
  • základnej funkčnosti webových stránok
 • Zber cookies za účelom uvedeným vyššie môže byť považované za zpracovanie osobných údajov. Takéto zpracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho zákonné ustanovenie.
 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď to nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takovému zberu údajov na základe oprávneného záujmu správcu námitku, která je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nezbytne nutnú pre fungovanie webu.
 • Ak znesie návštevník námietku proti zpracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nedá sa v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sú zbierané pre účely merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštěvnosti a chovania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Shromaždené cookies súbory sú zpracované dalšími zpracovateľmi:
  • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkované společnosťu Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Portálom Heureka Shopping s.r.o. Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámeni,
 • vzniesť námietku proti zpracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu,
 • požadovať od nás informácie, aké vaše osobné údaje zpracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie zpracovania,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, výmaz urobíme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujami správcu,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované zpracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • požadovať kopiu zpracovávanych osobných údajov,
 • na účinnu súdní ochranu, pokiaľ máte za to, že vaše práva podľa Nariadení boli porušené v dôsledku zpracovania  vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.