Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné a účinné od 1.9.2019

OZNÁMENIE ERP - Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najnesôr do 48 hodin.


ddfcf75e-4f4e-4607-a7b0-0e6b0592eec3-sk

 • 1. Úvodné ustanovenia
 • 2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • 3. Práva a povinnosti zmluvných strán
 • 4. Odstúpenie od zmluvy
 • 5. Platobné podmienky a prechod vlastnického práva
 • 6. Práva z vadného plnenia
 • 7. Ochrana osobných údajov
 • 8. Záverečné ustanovenia

 

Obchodné podmienky ku stiahnutiu vo formáte PDF tu.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 V súlade s ustanovením § 619 a násl. zák. č. 40/1964 Zb.,( Občiansky zákonník) vznp. v platnom znení vydáva obchodná spoločnosť Hunters Movies s.r.o. tieto obchodné́ podmíenky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi:

obchodnou spoločnosťou Hunters Movies s.r.o. so sídlom: Kolačno 2, 958 41 Kolačno , IČO: 45581754, hunters.moviespd@gmail.com, tel. 00421 948102 900, zapísanou v obchodnom registri na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 23452/R, (ďalej len predávajúci) na strane jednej a kupujú́cim na strane druhej.

1.2 Kupujú́cim je fyzická alebo právnicka osoba, ktorá uzatvára s predávajú́cim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej́ adrese www.viadelicia.sk (ďalej len e-shop).

1.3 Ak je kupujú́cím konečný spotrebiteľ , riadia sa vzťahy neupravené týmito zmluvnými podmíenkami, podľa Občianského zákonníka. Ak jedná kupujúci pri objednávani / nákupe tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, riadia sa vzťahy neupravené týmito zmluvnými podmíenkami, zákonmi podľa obchodného zákonnika.

1.4 Kupujúci odoslaním ponuky na uzatvorenie zmluvy (objednávky) potvrdzuje, že sa zoznámil s úplnym znením týchto obchodných podmienok, že rozumie všetkým jej ustanoveniam a že s nimi v plnej miere súhlasí. 

1.5 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Kupujúci je viazaný znením zmluvných podmienok aktuálnych v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci vybratím tovaru z ponuky predávajúceho a jeho následným objednaním (prostredníctvom vyplnenia objednávkoveho formulára) podáva predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená okamihom akceptácie tohto návrhu, teda potvrdením objednávky zo strany predávajúceho odoslaním na emailovú adresu kupujúceho. V prípade, že k takémuto potvrdeniu zo strany predávajúceho nedôjde, kúpna zmluva nebola uzatvorená.

2.2 Objednávkovy formulár obsahuje hľavne označenie tovaru, cenu tovaru, spôsob a cenu dopravy  tovaru, odkaz na všeobecné obchodné podmienky a priestor pre vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho.

2.3 Identifikačné údaje kupujúceho sú hlavne jeho meno a priezvisko prípadne názov obchodnej spoločnosti, bydlisko alebo sídlo, dátum narodenia alebo IČO, ďalej potom emailová adresa, kontaktný telefón, doručovacia adresa.

2.4 Cena všetkého tovaru ponúkaného na e-shope predávajúceho, je uvádzana vrátane DPH aj všetkých poplatkov s predajom súvisiacich (s výnimkou ceny za poštovné a balné, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná po dobu jeho zverejnenia v e-shope prodávajúceho.

2.5 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých náležitosti objednavkového formulára, vrátane súhlasu so znením týchto obchodných podmienok.

2.6 Kupujúci je oboznámený s tým, že predávajúci nieje povinný uzatvoriť s kupujúcim kúpnu zmluvu na všetok tovar uvedený v e-shope prodávajúceho, tj. že vystavenie tovaru v e-shope predávajúceho nieje ponukou k uzatvoreniu zmlouvy v zmysle obč. zákoníka

2.7 Všetky skutočnosti uvádzane kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmlouvy, budú zo strany predávajúceho bezvýhradne akceptované. Ak nedôjde k akceptácií objednávky kupujúceho prodávajúcim, kúpna zmluva nebola uzatvorená. Ak je pre predávajúceho niekterá z požiadávok kupujúceho neakceptovateľná, potom predávajúci zašle kupujúcemu nový návrh na uzatvorenie zmluvy. Ak bude zo strany kupujúceho nový návrh predávajúceho bezvýhradne akceptovaný, dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2.8 Predávajú́ci je oprávnený pri okolnostiach hodných opatrnosti, pred potvrdením objednávky a teda uzatvorením kúpnej zmlouvy požiadať kupujúceho o telefonické či písemné potvrdenie jeho objednávky.

2.9 Kupujúci berie na vedomie, že pri nákupe balíčka obsahujúceho alkoholický nápoj, mu bude zásielka zaslaná do vlastných rúk, s nutnosťou preukázať sa dokladom o plnoletosti.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Uzatvorením kúpnej zmlouvy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť za tento tovar predávajúcemu zaplatiť dojednanú cenu.

3.2 Kupujúci je povinný prevzať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

3.3 V prípade, že je potrebné́ z dôvodov na strane kupujúceho, dodať tovar iným spôsobom, ako bolo v zmlouve dojednané, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho všetky náklady spojené s týmto zpôsobom doručenia.

4. Odstúpenie od zmluvy

  Formulár pre odstúpenie od zmluvy

4.1 V súlade s ustanoveniami  obč. zákoníka, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľem v zmysle ustanovení občianského zákoníka, právo v lehote 14 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy. Lehota pre odstúpenie plynie od dňa uzatvorenia zmluvy a ide o

 • a) kúpnu zmluvu, od dňa prevzatia tovaru,
 • b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 • c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, od dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

4.2 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, odošle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnáctich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal.

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.4 Ak odstúpi kupújúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.5 Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie v plnéj výške kupujúci.

4.6 Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, koré vzniklo v dôsledku panipulovania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním manipulovať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

4.7 Predávajúci je oprávnený, do doby prevzatia tovaru kupujúcim, odstoupiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak mu okolnosti znemožnia dodanie objednaného tovaru, kupujúcemu.

5. Platobné podmienky a prechod vlastníckeho práva

5.1 Kupujúci nie je povinný hradiť predávajúcemu zálohu na objednaný tovar, s výnimkou prípadov vyslovene v objednávke dohodnutých.

5.2 Tovar bude kupujúcemu dodaný / odovzdaný oproti zaplateniu celéj kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie. Kúpna cena je splatná v okamihu prevzatia tovaru.

5.3 K prevodu vlastníckeho práva k objednanému tovaru z predávajúceho na kupujúceho dochádza až úplným uhradením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie.

5.4 Kupújúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej́ podobe (namiesto dokladu v písemnej formě) na jeho emailovoú adresu.

6. Práva z vadného plnenia

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv z vadného plnenia medzi podnikatelmi (predávajúci aj kupujúci je podnikateľom v zmysle ustanovení občanského zákoníka) sú upravené zákonom č. 250/2007 Z.z., konkrétne potom v jeho ustanoveniach § 597.

6.2 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv z vadného plnenia medzi podnikateľom (predávajúcim) a spotrebiteľom (kupujúcim) sú upravené zákonom č. 250/2007 Z.z., konkrétne potom v jeho ustanoveniach § 597.

Ak nemá vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli,( nemá vlastnosti, ktoré predávajúcí alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy sa vec nehodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa vec tohoto druhu obvykle používa, vec nezodpovedá akosti, alebo prevedením zmluvenej vzorke, alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvenej vzorky alebo predlohy, neni vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec nevyhovuje požiadávkam právnych predpisov), může kupujúci požadovať aj dodnie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka len časti veci, môže kupújúci požadovať len výmenu časti; ak  to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak  to však je vzhľadom ku povahe chyby neprimerané, hlavne ak sa dá chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu časti, má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej  chyby, ak vec nemôže riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci  právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy, alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej častí alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predavajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej časť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predavajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo, ak by vykonanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné obtiaže.

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v predajni predavajúceho na adrese:  J.M.Hurbana 6, 971 01 Prievidza, a to osobne alebo zaslaním vadného tovaru na adresu prevádzky predavajúceho. Ak reklamuje kupujúci tovar z dôvodu jeho poškodenia pri preprave, potom postačí, keď  predavajúcemu namiesto poškodeného tovaru zašle fotografie poškodeného tovaru a ak bol pri prevzetí poškodení aj obal tovaru, potom aj fotografie poškodeného obalu. Ak došlo pri preprave tovaru k poškodeniu obalu, kupujúci je oprávnený prevzatie tovaru odmietnuť.

Predavajúci je povinný spotrebitelovi vydať (zaslať) písomne potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahem reklámacie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamace.

Ak dôjde  zo strany predavajúceho k vybaveniu reklamácie formou výmeny tovaru, povinnosť  vyplyvajúca z predchádzajúceho odstavca sa na neho nevzťahuje.

V prevádzke musí byť počas prevádzkových hodín,  pracovník poverený vybavovaním reklámacií.

Predávajúci, alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklámacií ihneď, v zložitých prípadoch, do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primerený podľa druhu výrobku alebo služby potrebný k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia, vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytečného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšom čase. Nečninné uplynutie tohto času sa považuje za podstatné porušenie zmlouvy.

7. Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracováva v zmysle nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp.. (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)(ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu/sídlo

Hore uvedené osobné údaje je nutné zpracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmlouvy. Odoslaním objednávky, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov vo všetkých svojich informačných systémoch pre účely spracovania objednávok, informovania o stave objednávok a vedenie príslušnej evidencie ako napríklad pri vybavovaní reklamácií, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a pod.-
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Zpracovanie osobných údajov je vykonávane firmou Hunters Movies s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu zpracovávaju taktiež zpracovatelia:

 • poskytovateľ služby Easyweb, prevádzkované spoločnosťou CS Technologies s.r.o., sídlící na ul. Akademika Heyrovského 1178, Hradec Králové

Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín mimo EU.

 • Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese hunters.moviespd@gmail.com
 • Správca osobných údajov, ako prevádzovateľ webovej stránky www.viadelicia.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu využité pre účely:
  • merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webových stránkach
  • základnej funkčnosti webových stránok
 • Zber cookies za účelom uvedeným vyššie môže byť považované za zpracovanie osobných údajov. Takéto zpracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho zákonné ustanovenie.
 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď to nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takovému zberu údajov na základe oprávneného záujmu správcu námitku, která je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nezbytne nutnú pre fungovanie webu.
 • Ak znesie návštevník námietku proti zpracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nedá sa v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sú zbierané pre účely merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštěvnosti a chovania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Shromaždené cookies súbory sú zpracované dalšími zpracovateľmi:
  • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkované společnosťu Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Portálom Heureka Shopping s.r.o. Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámeni,
 • vzniesť námietku proti zpracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu,
 • požadovať od nás informácie, aké vaše osobné údaje zpracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie zpracovania,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, výmaz urobíme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujami správcu,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované zpracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • požadovať kopiu zpracovávanych osobných údajov,
 • na účinnu súdní ochranu, pokiaľ máte za to, že vaše práva podľa Nariadení boli porušené v dôsledku zpracovania  vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Všetky vzťahy, týmito zmluvnými podmienkami neupravené sa riadia prílušnými ustanoveniami občianského zákoníka, ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

8.2 V prípade,  že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude zhodnotené ako neplatné, nebude tým dotknutá platnosť respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

8.3 Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená tzv. rámcova kúpna zmluva, ktoréj obsahom sú práva a povinnosti zmluvných strán pri opakovanom uzatvorení kúpnej zmlouvy, všetky dojednania medzi  kupujúcim a predávajúcim obsiahnuté v téjto rámcovej kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto zmluvných podmienok, s kterými sú v rozpore.

8.4 Orgán dozoru a dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor Hurbanova 59, 911 01 Trenčín    tel. č. 032/6400 109, fax. č.: 032/6400 108 Platné v Slovenskej republike

Kontaktné údaje predávajúceho
Hunters Movies s.r.o.
Kolačno 2
971 01 Kolačno
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely: Sro, vo vložke číslo: 23452/R.
IČO: 45 581 754
IČ DPH:SK2023117767
email: hunters.moviespd@gmail.com
Tel.: 0948102900

Bankové spojenie:
VÚB banka a.s. : 2795379956/0200
IBAN: SK56 0200 0000 0027 9537 9956
BIC (SWIFT): SUBASKBX